آغاز برنامه آموزشی برای رفاه خانواده در ولایت کندز

مکان: District No. 04, Kunduz, Afghanistan. تاریخ: [...]